Ytre miljø

Ytre miljø  - Illustrasjon: Sval Arkitektur
   Vis bilde
Plommevikane før utbygging

Plommevikane før utbygging

Så godt som alle partier på Stortinget har omhandlet bærekraftig utvikling av sjømatnæringen i sine partiprogram. Dette gjør at utvikling av sjømatproduksjon på en bærekraftig måte er ett av de få områder det er unison politisk enighet om.

Overordnet politikk legger opp til en økning på 5-6 gangen av dagens produksjonsvolum. Det er en formidabelt ambisiøs satsing. I tillegg er hovedingrediensen at satsingen skal være bærekraftig. Hardanger Fishfarm as sitt planlagte anlegg passer som hånd i hanske i denne politikken sin målsetning. Det planlagte anlegget vil være så nært et nullutslippsanlegg som det er mulig å komme, med dagens teknologi. I tillegg vil produksjonsanlegget ligge inne i fjellhaller som gjør at det ikke er synlig fra utsiden. Uteområdet med kaianlegg vil få en størrelse på mindre enn 6 mål, hvilket vi mener er lite i forhold til anleggets størrelse totalt sett. Uteanlegget på ca 6 mål vil således bli det eneste synlige naturinngrepet med dette anlegget.

3D modell av prosjektet med sjøfylling

3D modell av prosjektet med sjøfylling

Avfallet fra anlegget vil filtreres ut av vannet og blir ivaretatt på den måten at det transporteres til Ullensvang Kommune sitt planlagte biogass anlegg i Tryglavik, som ligger i umiddelbar nærhet til Hardanger Fishfarm sitt planlagte anlegg. Dette gjør transportavstanden for avfallet kort.

Det planlegges benyttet RAS teknologi i produksjonsanlegget. Det betyr at både ferskvann og sjøvann resirkuleres i en grad av ca 99%. Det gir anledning til god kontroll på vannkvaliteten i produksjonen. Videre vil anlegget bli bygget slik at det er utelukket med rømmingsfare og luseproblematikk. Risiko for sykdom er lite sannsynlig, og skulle det oppstå, er anlegget bygget i seksjoner slik at smitte ikke kan overføres andre deler av anlegget.

Anlegget vil bli konstruert til å produsere inntil 15 000 tonn med laksesmolt i størrelse opp til 1 kg. Dette betyr at Smolt som produseres ved anlegget skal vokse seg slakteferdig til 5-6 kilo i sjøen ved andre anlegg.

Ved å produsere fisken frem til 1 kg i landbasert anlegg, med fullstendig kontroll både på luseproblematikk, rømmingsfare og sykdom samt utslipp til ytre miljø fra produksjonen, vil man redusere fisken sitt behov for opphold i sjøanlegg med ca 40 % det er dette som gjør Hardanger Fishfarm sitt anlegg så miljøvennlig som det er mulig med dagens teknologi. Det er ikke mulig å komme nærmere et nullutslippsanlegg enn å gjøre det på denne måten. Dette betyr også at man kan opprettholde dagens produksjon i etablerte anlegg, og likevel redusere oppholdstiden for fisken i sjøen med ca 40 %. Dette gir en stor miljøgevinst.

Når smolt på 1 kg fra vårt anlegg kommer i sjøen, vil det være i anlegg som ikke tilhører Hardanger Fishfarm. Det vil da være opp til hver enkelt fiskeoppdretter å sørge for et godt miljømessig tilpasset sjøanlegg. Det foregår betydelig forskning og utvikling også på det området som gjelder sjøanlegg. Dette også i tråd med overordnet politiske føringer.