Hardanger ​Fishfarm AS

Uteområde med havn i Plommevikane.  - Illustrasjon: Sval Arkitektur
   Vis bilde

Idèen om et fiskeoppdrett i fjellhaller ble unnfanget i tiden etter bygging av Torsnes kraftverk i perioden 2011-2013. Bygging i fjell er en skånsom byggemåte for ytre miljø, da man ikke belaster uteareal. Uteareal er også problematisk her i fjordlandskapet i Hardanger med bratte fjellsider som stuper rett ned i fjorden. Nødvendige forutsetninger for bygging inne i fjellet i denne størrelsesorden er god fjellkvalitet, god tilgang på ferskvann/ sjøvann og elektrisk kraft.

Alt dette er samlet i Plommevikane på Torsnes. Dette gjorde at Hardanger Fishfarm as ble etablert som as selskap 20.09.2017. Etter at selskapet ble etablert har det blitt utarbeidet en rekke analyser og markedsundersøkelser. Det faktum at Storting og Regjering legger opp til en storstilt og bærekraftig utvikling av sjømatnæringen i Norge, var et vesentlig faktum for at Hardanger Fishfarm ville satse på dette området. Se også under fanen «bærekraft» om dette.

Hardanger Fishfarm as har signert grunneieravtaler som gjør at vi har tilgang på det nødvendige tomteareal som kreves for utbygging. Dette bidrar til at det blir bygget småbåthavn i forbindelse med uteanlegget. Slik havn er mangelvare i dette området og vi ser på dette som gunstig å kunne til beboere og hytteeiere i området båtplass i en lun havn. Det har kommet mange positive tilbakemeldinger på dette.

Organisasjon

Hardanger Fishfarm as sin organisasjon pt. består av styret med 4 medlemmer, samt daglig leder.

Thorstein Jenssen
Styreformann

Thorstein har lang erfaring med utvikling av prosjekter spesielt når det gjelder fornybar energi. Hans erfaring er også internasjonal på dette området. Thorstein var daglig leder I Fjellkraft as på det tidspunktet det ble søkt konsesjon for Torsnes Kraftverk.

Torsnes Kraftverk ble senere realisert på en god måte.

Guri Bolstad
Styremedlem

Guri er grunneier-representant i styret, dette i forbindelse med grunneierkontrakt på naboeiendom til Hardanger Fishfarm AS.

Birger Aga
Styremedlem

Birger er eier og daglig leder for Faginnredning as. Han har lang erfaring med forretningsdrift på flere ulike områder.
 

Margareth Prince
Styremedlem

Margareth er datter til initiativtaker og daglig leder i Hardanger Fishfarm, og representerer således hovedeier i styret.
 

Henning Grønhaug
Daglig leder

Har bakgrunn fra teknisk drift og vedlikehold av plattformer i Nordsjøen. Har de siste 11 år jobbet med utvikling og bygging av vannkraftverk i Norge. Innehar eget konsulentfirma som drifter Hardanger Fishfarm prosjektet.

Søknader og tillatelser for bygging

    Hardanger Fishfarm sitt planlagte anlegg ligger i Plommevikane på Torsnes, gamle Jondal kommune, nå Ullensvang kommune.

Hardanger Fishfarm sitt planlagte anlegg ligger i Plommevikane på Torsnes, gamle Jondal kommune, nå Ullensvang kommune.

Det er utarbeidet reguleringsplan for området til Hardanger Fishfarm as. Reguleringsplanen inneholder konsekvensutredning for alle fag. Planen inklusiv konsekvensutredning er et omfattende dokument på ca 530 sider. Denne ble overlevert til Ullensvang komne 03.03.2020 for behandling. Status for behandling pr 01.10.2021 er dialog med Statsforvalteren vedrørende noen spørsmål i deler av reguleringsplanen.

Det kan ikke settes konkret dato for avgjørelse om reguleringsplanen blir godkjent eller ikke, dette grunnet diverse utredning man må foreta og varigheten av disse utredningene er ikke kjent.