LANDBASERT FISKEOPPDRETT I FJELLHALLER


Uteområde med havn i Plommevikane. Illustrasjon: Sval Arkitektur
   Vis bilde
Om Hardanger Fishfarm AS

Om Hardanger Fishfarm AS

Idèen om et fiskeoppdrett i fjellhaller ble unnfanget i tiden etter bygging av Torsnes kraftverk i perioden 2011-2013. Bygging i fjell er en skånsom byggemåte for ytre miljø, da man ikke belaster uteareal.

Ytre miljø

Ytre miljø

Så godt som alle partier på Stortinget har omhandlet bærekraftig utvikling av sjømatnæringen i sine partiprogram. Dette gjør at utvikling av sjømatproduksjon på en bærekraftig måte er ett av de få områder det er unison politisk enighet om.

Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Hardanger Fishfarm har en rekke spesielt kompetente samarbeidspartnere. Disse er valgt ut med omhu, og presenteres her.

Prosjekt​oversikt

Fjellhallkonfigurasjon  - Illustrasjon: Alde Akva
   Vis bilde

 

Se full prosjektoversikt i presentasjonen under.

 

Hardanger ​Fishfarm AS

Uteområde med havn i Plommevikane.  - Illustrasjon: Sval Arkitektur
   Vis bilde

Idèen om et fiskeoppdrett i fjellhaller ble unnfanget i tiden etter bygging av Torsnes kraftverk i perioden 2011-2013. Bygging i fjell er en skånsom byggemåte for ytre miljø, da man ikke belaster uteareal. Uteareal er også problematisk her i fjordlandskapet i Hardanger med bratte fjellsider som stuper rett ned i fjorden. Nødvendige forutsetninger for bygging inne i fjellet i denne størrelsesorden er god fjellkvalitet, god tilgang på ferskvann/ sjøvann og elektrisk kraft.

Alt dette er samlet i Plommevikane på Torsnes. Dette gjorde at Hardanger Fishfarm as ble etablert som as selskap 20.09.2017. Etter at selskapet ble etablert har det blitt utarbeidet en rekke analyser og markedsundersøkelser. Det faktum at Storting og Regjering legger opp til en storstilt og bærekraftig utvikling av sjømatnæringen i Norge, var et vesentlig faktum for at Hardanger Fishfarm ville satse på dette området. Se også under fanen «bærekraft» om dette.

Hardanger Fishfarm as har signert grunneieravtaler som gjør at vi har tilgang på det nødvendige tomteareal som kreves for utbygging. Dette bidrar til at det blir bygget småbåthavn i forbindelse med uteanlegget. Slik havn er mangelvare i dette området og vi ser på dette som gunstig å kunne til beboere og hytteeiere i området båtplass i en lun havn. Det har kommet mange positive tilbakemeldinger på dette.

Ytre miljø

Ytre miljø  - Illustrasjon: Sval Arkitektur
   Vis bilde

Så godt som alle partier på Stortinget har omhandlet bærekraftig utvikling av sjømatnæringen i sine partiprogram. Dette gjør at utvikling av sjømatproduksjon på en bærekraftig måte er ett av de få områder det er unison politisk enighet om.

Overordnet politikk legger opp til en økning på 5-6 gangen av dagens produksjonsvolum. Det er en formidabelt ambisiøs satsing. I tillegg er hovedingrediensen at satsingen skal være bærekraftig. Hardanger Fishfarm as sitt planlagte anlegg passer som hånd i hanske i denne politikken sin målsetning. Det planlagte anlegget vil være så nært et nullutslippsanlegg som det er mulig å komme, med dagens teknologi. I tillegg vil produksjonsanlegget ligge inne i fjellhaller som gjør at det ikke er synlig fra utsiden. Uteområdet med kaianlegg vil få en størrelse på mindre enn 6 mål, hvilket vi mener er lite i forhold til anleggets størrelse totalt sett. Uteanlegget på ca 6 mål vil således bli det eneste synlige naturinngrepet med dette anlegget.

Avfallet fra anlegget vil filtreres ut av vannet og blir ivaretatt på den måten at det transporteres til Ullensvang Kommune sitt planlagte biogass anlegg i Tryglavik, som ligger i umiddelbar nærhet til Hardanger Fishfarm sitt planlagte anlegg. Dette gjør transportavstanden for avfallet kort.

Det planlegges benyttet RAS teknologi i produksjonsanlegget. Det betyr at både ferskvann og sjøvann resirkuleres i en grad av ca 99%. Det gir anledning til god kontroll på vannkvaliteten i produksjonen. Videre vil anlegget bli bygget slik at det er utelukket med rømmingsfare og luseproblematikk. Risiko for sykdom er lite sannsynlig, og skulle det oppstå, er anlegget bygget i seksjoner slik at smitte ikke kan overføres andre deler av anlegget.

Anlegget vil bli konstruert til å produsere inntil 15 000 tonn med laksesmolt i størrelse opp til 1 kg. Dette betyr at Smolt som produseres ved anlegget skal vokse seg slakteferdig til 5-6 kilo i sjøen ved andre anlegg.

Ved å produsere fisken frem til 1 kg i landbasert anlegg, med fullstendig kontroll både på luseproblematikk, rømmingsfare og sykdom samt utslipp til ytre miljø fra produksjonen, vil man redusere fisken sitt behov for opphold i sjøanlegg med ca 40 % det er dette som gjør Hardanger Fishfarm sitt anlegg så miljøvennlig som det er mulig med dagens teknologi. Det er ikke mulig å komme nærmere et nullutslippsanlegg enn å gjøre det på denne måten. Dette betyr også at man kan opprettholde dagens produksjon i etablerte anlegg, og likevel redusere oppholdstiden for fisken i sjøen med ca 40 %. Dette gir en stor miljøgevinst.

Når smolt på 1 kg fra vårt anlegg kommer i sjøen, vil det være i anlegg som ikke tilhører Hardanger Fishfarm. Det vil da være opp til hver enkelt fiskeoppdretter å sørge for et godt miljømessig tilpasset sjøanlegg. Det foregår betydelig forskning og utvikling også på det området som gjelder sjøanlegg. Dette også i tråd med overordnet politiske føringer.

Samarbeids​​partnere

Uteområde med havn i Plommevikane.  - Illustrasjon: Sval Arkitektur
   Vis bilde

Hardanger Fishfarm har en rekke spesielt kompetente samarbeidspartnere. Disse er valgt ut med omhu, og presenteres her:

Arealplanlegging

Geoplan AS

v/ daglig leder sivilarkitekt Solveig Valland

Nettside: geoplan.no

Fiskefaglig rådgivning og design

Alde Akva AS

v/ daglig leder Kjell-Torodd Fitjar Bremskau

Nettside aldeakva.no

Ingeniør- og rådgivningstjenester

Norconsult AS

v/områdeleder Siv. Ing. Endre Lægreid

Nettside www.norconsult.no

Faglig bistand biologi

Rådgivende Biologer AS

v/Dr. Philos. Geir Helge Johnsen

Nettside www.radgivende-biologer.no

Geologtjenester

Dr. Ing. Bjørn Buen

Telefon 957 34 013

 

Fjell- og sprengningsteknikk

Roger Botnen AS

v/daglig leder Roger Botnen

Nettside www.facebook.com/Botnagut